BEHBOUDIFAR

DESIGNSTUDIO

since 2000

00
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
!!! تا تابستان باقی مانده است
-

چون تاریخ تولد شما یکی از روزهای 3 تا 5 فوریه است و نیاز به تحلیل ساعت و دقیقه تولد شما نسبت به سال نوی چینی دارد ، لذا جهت تعیین کد فنگ شویی خود ، تاریخ و ساعت دقیق تولدتان را برای ما از طریق واتساپ 09125900930 ارسال نمایید

Because your date of birth is one of February 3rd to 5th and it needs to analyze the hour and minute of your birth in relation to the Chinese New Year, so to determine your Feng Shui code, send us the exact date and time of your birth via WhatsApp no. +989125900930

Please Enter Your Gender and Birthday carefully!

Start Your Feng Shui Journey Right Here!

Male/مرد

Female/زن

8

Your Feng Shui Information

Trigram No. SIGN Material

List of Your Searches

Good and Bad Feng Shui Directions For You
Wandering Star Auspice East Group West Group
Zhen Xun Kan LI Qian Kun Gen Dui
Wood Wood Water Fire Metal Earth Earth Metal
3 4 1 9 6 2 8 7
DIRECTIONS
Great Prosperity & Respectability F1 GOOD S N SE E W NE SW NW
Longetivy & Romantic Relationships F2 SE E S N SW NW W NE
Good Health & Harmonious Relationships F3 N S E SE NE W NW SW
Peace & Stability F4 E SE N S NW SW NE W
Accidents & Arguments & Injury H1 BAD SW NW W NE SE E S N
Possible Malicious Encounters & Failed Relationships H2 NE W NW SW N S E SE
Litigation,Accidents,Injury & Fire H3 NW SW NE W E SE N S
Possible Disease,Misfortune & Unproductive Careers H4 W NE SW NW S N SE E

Feng Shui Design

Feng Shui Design

Feng Shui Design

People Compatibility Table
YOU East Group West Group
EAST GROUP Personal Trigram Zhen Xun Kan Li Qian Kun Gen Dui
3 4 1 9 6 2 8 7
Zhen 3 F4 F2 F3 F1 H3 H1 H2 H4
Xun 4 F2 F4 F1 F3 H1 H3 H4 H2
Kan 1 F3 F1 F4 F2 H2 H4 H3 H1
Li 9 F1 F3 F2 F4 H4 H2 H1 H3
WEST GROUP Qian 6 H3 H1 H2 H4 F4 F2 F3 F1
Kun 2 H1 H3 H4 H2 F2 F4 F1 F3
Gen 8 H2 H4 H3 H1 F3 F1 F4 F2
Dui 7 H4 H2 H1 H3 F1 F3 F2 F4


Let's FengShui Your Home!

Price Estimator 2023

تعیین حق الزحمه فنگ شویی خانه شما
دستورالعمل فنگ شویی

فنگ شویی علمی باستانی است که برای هزاران سال فقط در کاخهای پادشاهان آسیای شرقی مورد کاربرد بوده است و در تمامی جنبه های زندگی انسان تاثیر داشته است و به شدت مورد محافظت بوده است و پس از در اختیار عموم قرارگرفتن این علم، چه تاثیر درخشانی از آرامش روحی و کامیابی موثر از طبیعت زندگی در بر داشته است

برای ورود به دنیای پر راز و رمز فنگ شویی ، شما ابتدا باید به کد عددی فنگ شویی خود که عددی تک رقمی است و راهنمای شما در سفر فنگ شویی و مدیتیشن روح و ذهن شما خواهد بود آگاه شوید

مهندسان زبده تتولیتی در ابتدای این صفحه نرم افزاری را طراحی کرده اند که شما به سادگی با وارد کردن تاریخ تولد میلادی خود ، جنسیتتان و فشردن دکمه تولید کد فنگ شویی به کد جهانی فنگ شویی خود و انبوهی از اطلاعات مفید فنگ شویی ، مانند ماده و علامت فنگ شویی مختص شما به سادگی و به رایگان پی ببرید

در ادامه ، جدولی برای شما به نمایش در می آید که جهات جغرافیایی و کیهانی مطلوب و نامطلوب شما به صورت خودکار هایلایت میشود و در جدول جهات فنگ شویی که در بالا قرار دارد ، به شما ارایه میشود که با دانستن جهات خوب و بد فنگ شویی خود انبوهی از کارها مانند تعیین جهت خوابیدن صحیح برای جریان صحیح نیروی چی را میتوانید بفهمید

در جدول سوم ، با استخراج کد کیهانی فنگ شویی شما ، افرادی که میتوانند باشما معاشرت بهتر و همگن تری داشته باشند حال به عنوان همسر ، پارتنر یا دوست را هایلایت می کند و افرادی که پیش زمینه سبز رنگ هایلایت در جدول دارند ، افراد مناسب شما هستند

در آخر ، نرم افزاری قرار دارد که با انتخاب کشور محل زندگی ، نوع ساختمان و متراژ ساختمان بر حسب متر مربع را میتوانید وارد کنید و هزینه انجام فنگ شویی کامل محیط زیست خود را با روش های معماری فنگ شویی توسط مهندسان آرشیتکت ما که دارای پروانه مهندسی معماری از سازمان نظام مهندسی استان تهران هستند و با علاقه فردی طی سالیان زیاد در حیطه معماری آسیای شرقی به مطالعه و طراحی داخلی منطبق بر اصول معماری فنگ شویی کار کرده اند، مطلع شوید


آنچه ما برای فنگ شویی خانه شما انجام خواهیم داد

 • به دست آوردن کد فنگ شویی شما و تمام اعضای خانواده
 • محاسبه کد فنگشویی خانه یا محل کار شما
 • برداشت صحیح نقشه فعلی محل زیست شما
 • تعیین جهات صحیح کاربریهای فضایی داخل منزل
 • سنجش انطباق کاربریهای محل سکونت شما از سه روش استاندارد فنگ شویی
 • آنالیز اطلاعات بدست آمده
 • ارایه راه حل های جریان چی
 • تهیه نقشه های معماری داخلی متناسب با آنالیز فنگ شویی
 • تهیه لیست عناصر فنگ شویی و مصالح مورد نیاز جهت خرید
 • نظارت بر اجرای صحیح طرح

جهت سفارش و عقد قرار داد با ما از روشهای زیر در تماس باشیدFengShui Instruction

Feng Shui is an ancient science that has been used only in the palaces of East Asian kings for thousands of years and has had an impact on all aspects of human life and has been strictly protected. And after this science was made available to the public, what a brilliant effect it has had on the peace of mind and the effective prosperity of the nature of life.

To enter the mysterious world of feng shui, you must first know your feng shui numerical code, which is a single digit number and will be your guide in the feng shui journey and meditation of your soul and mind.

At the beginning of this page,Tattoolity developers have designed a software that you can easily enter your date of birth, your gender and press the generate Feng Shui code button to gain your global Feng Shui code and a lot of useful Feng Shui information, such as material and Find out your specific Feng Shui sign easily and for free.

In the following, a table will be displayed for you in which your favorable and unfavorable geographical and cosmic directions are automatically highlighted and in the table of Feng Shui directions located above, it is presented to you, knowing the good and bad Feng Shui directions. You can figure out a lot of things yourself, such as determining the correct sleeping direction for the correct flow of CHI (Qi) energy.

In the third table, by extracting your feng shui cosmic code, it highlights the people who can have a better and more homogeneous relationship as a spouse, partner or friend, and the people who have a green background highlighted in the table are the right people for you.

Finally, there is a software that by choosing the country of residence, you can enter the type of building and the size of the building in square meters, and the cost of doing a complete feng shui of your environment with feng shui architectural methods by our licensed architect engineers. The architectural engineers are from the engineering system organization of Tehran province and have worked with individual interest for many years in the field of East Asian architecture to study and design interior according to the principles of Feng Shui architecture.


What we will do for the feng shui of your home :

 • Obtaining the feng shui code for you and all family members
 • Calculating the feng shui code of your home or workplace
 • The correct interpretation of the current map of your place of residence
 • Determining the correct directions of indoor space usage
 • Measuring the suitability of the uses of your residence from three standard feng shui methods
 • Analysis of the obtained information
 • Providing Chi flow solutions
 • Preparation of interior architectural plans according to Feng Shui analysis
 • Preparing a list of Feng Shui elements and materials needed for purchase
 • Monitoring the correct implementation of the plan

To order and sign a contract, contact us using the following methods-